آزمایشگاه مسعود

  • نوع خدمات:
  • مشتری: آقای بیگدلی
  • تاریخ: سال های 87 و 88
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • موقعیت: خیابان میرداماد ، جنب مجتمع تجاری پایتخت

کاربری : آزمایشگاه پزشکی

متراژ / طبقات : ۴۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۱۰ طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه