آصف زعفرانیه

 • نوع خدمات:
 • مشتری: آقای آرمند
 • تاریخ: سال های 1391 و 1392
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • موقعیت: زعفرانیه - بالاتر از میدان آصف (اعجازی) - پلاک 99

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۱۱۰۰۰ مترمربع زیربنا /   ۱۵ طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق

پروژه های مشابه