انبوه سازی شهرک گلستان

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت مکان شهر سبلان
  • تاریخ: سال های 89 ، 90 و 91
  • نوع سرویس: پکیج
  • موقعیت: اردبیل ، مشکین شهر ، شهرک گلستان

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : ۲۵۰ واحد

مرحله اجرا: پایان کار

انبوه سازی شهرک گلستان

پروژه های مشابه