برج آماتیس

 • نوع خدمات:
 • مشتری: شرکت نوا پلاست - آقای نواب
 • تاریخ: 1390 تا 1395
 • نوع سرویس: تاسیسات مکانیکال
 • موقعیت: محمودیه ، خیابان الف ، پروژه آماتیس

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۲۰۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۱۵ طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال
 • تاسیسات مکانیکال

پروژه های مشابه