برج تجاری و اداری نگین خودرو

 • نوع خدمات:
 • مشتری: آقای حدادزاده
 • تاریخ: سال های 1390-1391
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • موقعیت: بلوار ارتش ، سه راه اراج ، روبروی بیمارستان نیکان ، پروژه نگین خودرو

کاربری : تجاری ، اداری و نمایشگاههای اتومبیل

متراژ / طبقات : ۷۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۱۳ طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه