برج تجاری و اداری بام فرمانیه

 • نوع خدمات:
 • مشتری: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - آقای دکتر کاووسی
 • تاریخ: سال های 1390-1391-1392
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • موقعیت: چهارراه فرمانیه ، روبروی بیمارستان و باشگاه فرمانیه

کاربری : تجاری و اداری

متراژ / طبقات : ۱۴۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۱۵ طبقه

 

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه