برج لادن پارک - ترمواسکان– ترمواسکان

برج لادن پارک

 • نوع خدمات:
 • مشتری: آقای دکتر حسنی
 • تاریخ: سال های 1389-1390-1391-1392
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • موقعیت: خیابان اندرزگو ، خیابان لادن ، پلاک 3

کاربری : مسکونی لوکس

متراژ / طبقات : ۲۲۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۱۳ طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر

پروژه های مشابه