ب ث ژ – انستیتو پاستور ایران

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت تهران کارا نوآور
  • تاریخ: سال های 1386-1387
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، نصب کلیه هوارسان ها، ریهیت کوئل ها
  • موقعیت: کیلومتر 20 اتوبان تهران - کرج ، کارخانه دارو سازی انستیتو پاستور ایران

کاربری : آزمایشگاه داروسازی

متراژ / طبقات : ۱۰۰۰ مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

ب ث ژ – انستیتو پاستور ایران

پروژه های مشابه