تاژ الهیه

  • نوع خدمات:
  • مشتری: شرکت سرمایه گذاری تاژ
  • تاریخ: سال های 1385-1386
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
  • موقعیت: الهیه ، خیابان شریفی منش ، پلاک 50

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۱۲۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۸ طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

 

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق
  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه