ساختمان مسکونی آصف زعفرانیه

 • نوع خدمات:
 • مشتری: آقای محمدرضا کرمانی مقدم
 • تاریخ: 1395 در حال اجرا
 • نوع سرویس: تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • موقعیت: تهران- خیابان آصف- پلاک 104
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

پروژه های مشابه