تاسیسات الکتریکال و مکانیکال - ترمو اسکان– ترمواسکان

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس

 • نوع خدمات:
 • مشتری: مهندس اکبری و شرکاء
 • تاریخ: سال 1392 در حال اجرا
 • نوع سرویس: تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • موقعیت: تجریش- میدان قدس- کوچه زغالی ها

کاربری: مجتمع تجاری، خدماتی و رفاهی
متراژ / طبقات: ۱۰،۰۰۰ مترمربع زیر بنا

 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال
 • تاسیسات الکتریکال و مکانیکال

پروژه های مشابه