مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه

 • نوع خدمات:
 • مشتری: آقای پورمحسن
 • تاریخ: 1393-94
 • نوع سرویس: تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • موقعیت: خیابان نیاوران- خیابان امیدوار- کوچه شانزدهم

متراژ / طبقات : ۳۰۰۰ مترمربع(زیربنا) / ۱۰ طبقه
کاربری: مسکونی

در حال اجرا

 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

پروژه های مشابه