بام البرز

 • نوع خدمات:
 • مشتری: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - آقای دکتر کاووسی
 • تاریخ: سال های 1390-1391-1392
 • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • موقعیت: نیاوران ، سه راه یاسر ، نبش خیابان سوده

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۱۵۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۹ طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق
 • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر و جکوزی ، اطفاء حریق

پروژه های مشابه