پروژه یخچال

  • نوع خدمات:
  • مشتری: آقای اربابها
  • تاریخ: سال های 1390-1391-1392
  • نوع سرویس: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع
  • موقعیت:

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : ۳۰۰۰ مترمربع (زیربنا) / ۸ طبقه

 

  • حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع

پروژه های مشابه